enozhvillimi fizik23.02.2012 10:12

a eshte e mundur te zgjatem ende, kur perfundon zhvillimi ne gjatesi dmth ne cfare moshe

MD. Mrsc. Ph.D. Ilir Begolli - Ekspert i nukjevet RE: zhvillimi fizik24.02.2012 11:21 Eshteindividuale kufiri I rritjes dhe zhvillimit te secilit person teoretikishtmosha rreth viteve te 25-ta konsideerohet si periudha e fundit te procesit territjes poashtu edhe gjinia luan rol sepse tek femrat kjo periudhe mbaron meheret pasi qe edhe rritja fillon me heret. Vlerëso

Të nderuar përdorues të ueb faqes nukjevet.net, e kemi kënaqesinë të ju informojmë se do të ofrojmë edhe mundësinë e komenteve shtesë të cilat mund ti dergoni, por në raste të perdorimit të gjuhës fyese apo fjalëve banale, komenti juaj do të fshihet menjëherë.

*Komentet në fjalë paraqesin mendimet dhe qëndimet e personave përkatës e asesi të ueb faqes.

Kujdes! Këtu mundeni vetëm të komentoni mbi pyetjen e parë të parashtruar. Për pyetjen tuaj, ju lutemi drejtohuni te "Pyetje e re"

Ky forum moderohet nga administratori. Komenti juaj do të ruhet deri sa të miratohet dhe të publikohet nga administratori.